ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών

Συμφωνητικό Δικών

Οι ενεργοί πολίτες, έχοντας κατανοήσει το μέγεθος του οικονομικού εγκλήματος που έχει διαπραχθεί στην χώρα, συνέρχονται προκειμένου να δημιουργηθεί η απαραίτητη συλλογικότητα Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», που θα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο την ποινική δίωξη και τιμωρία των υπαιτίων, της απάτης, της υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος του Ελληνικού λαού και θα επιδιώξει να αποκατασταθεί η ζημία, που υπέστησαν οι δανειολήπτες, από τις παράνομες αυτές πράξεις, αφού οι αρμόδιοι και θεσμοθετημένοι από την επίσημη πολιτεία φορείς παρέλειψαν να διεκδικήσουν.

Σημειώνεται ότι η παράλειψη αυτή ισοδυναμεί με μία επιπλέον αξιόποινη πράξη εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΠΚ, που προβλέπει ότι “Όπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόσκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος”.

Η “απροθυμία” από πλευράς των θεσμοθετημένων φορέων για την αποκατάσταση του δικαίου, σε συνδυασμό με το μέγεθος του οικονομικού εγκλήματος εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, ήταν ο βασικός παράγων για τον καθορισμό του πλαισίου των νομικών δράσεων της υπό ίδρυση Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Είναι αυτονόητο σε κάθε νοήμονα άνθρωπο, ότι η κολοσσιαία απάτη που στήθηκε κατά των Ελλήνων πολιτών, δεν μπορεί αντιμετωπιστεί κατά μόνας και σίγουρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς πρώτα να έχει συγκροτηθεί ένας φορέας που θα έχει πρωτίστως τη βούληση αλλά και την απαραίτητη δυναμική προκειμένου να το πράξει.

Καθίσταται βέβαιο ότι η αναγνώριση της απάτης, η νόμιμη τιμωρία των υπαιτίων και η αποκατάσταση της ζημίας εις βάρος της χώρας μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά μέσω μιας Συλλογικής Μήνυσης και Αγωγής χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» δεν θα δρα παράλληλα και υπέρ των ατομικών συμφερόντων των πολιτών που θα έχουν αντιληφθεί όλα τα ανωτέρω.

Συνοψίζοντας λοιπόν, οι απαραίτητες ενέργειες είναι:

 1. Εγγραφή των ενδιαφερόμενων πολιτών στην «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
 2. Συντονισμός πολιτών για κατάθεση Ομαδικών Μηνύσεων και Αγωγών ακύρωσης δανειακών συμβάσεων και αποζημίωσης των δανειοληπτών, αποκατάσταση της περιουσιακής κατάστασης, όλων εκείνων που έχασαν τις περιουσίες από τις παράνομες πράξεις των υπευθύνων.
 3. Ενημέρωση για τα δικόγραφα μας και Ανάλυση των νομικών ενεργειών κατά των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών.

Αμέσως κατωτέρω παρουσιάζεται το Συμφωνητικό Συμμετοχής των μελών της Ένωσης στις ομαδικές νομικές ενέργειες των Μηνύσεων και Αγωγών, το οποίο θα συνάπτεται μεταξύ της Ένωσης, των μελών και των συνεργαζόμενων δικηγόρων με την Ένωση και αποτυπώνει με σαφήνεια τις σχέσεις της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» με τους συνεργαζόμενους δικηγόρους και με τους Πολίτες είτε αυτοί αποτελούν ιδρυτικά μέλη είτε απλά μέλη της Ένωσης.

Επίσης δίδεται η δυνατότητα σε όσα μέλη το επιθυμήσουν να αναθέσουν την νομική διαχείριση των ατομικών τραπεζικών υποθέσεων τους στην Ένωση Ελευθερία και στην ομάδα νομικών μας, υπάρχει λεπτομερής περιγραφή του κοστολογίου των νομικών πράξεων και δικών, ώστε να γνωρίζουν όλοι με πλήρη διαφάνεια τα κόστη και τις νομικές διαδικασίες.

Σχετικές οδηγίες έχουν παρατεθεί σε προηγούμενα μηνύματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση στο email:

enke.eleftheria@gmail.com

Α.- Συμβαλλόμενοι

Στο Ηράκλειο σήμερα την ../../20.., ημέρα … μεταξύ αφενός της δευτεροβάθμιας Πανελλήνιας Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών με την επωνυμία με την επωνυμία “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝ.ΕΝ.ΔΑ.Κ”, με ΑΦΜ ……………. (καλουμένης στο εξής «η εντολέας Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών», που εδρεύει στην … (οδός …) ως εκπροσωπείται νόμιμα επί του παρόντος από τον ορισθέντα καταστατικώς διαχειριστ… της …., κάτοικο …., (με ατομικό ΑΦΜ ……..), αφετέρου δε του Δικηγόρου μέλους ΔΣΗ (ΑΜ ….) κ.. (ΑΜ …), …. (ΤΚ ….) – Ηράκλειο (καλουμένου στο ο εξής «ο πληρεξούσιος δικηγόρος» ή «ο πληρεξούσιος» με ΑΦΜ …. της Δ.Ο.Υ. …..Ηρακλείου, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά και τα εξής :

I. Συμφωνία Ανάθεσης – Εντολής

 • Η εντολέας είναι δευτεροβάθμια Πανελλήνια μη κερδοσκοπική Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών με νομική προσωπικότητα, με σκοπούς που περιγράφονται στο από 24.04.2023 νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό της για την προάσπιση με κάθε νόμιμο τρόπο όλων των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και ιδιαίτερα πολιτών – δανειοληπτών από την συνεχή πλέον παραβίαση (δια της ασκήσεως καταχρηστικών δικαιωμάτων καθώς και παρανομιών κάθε μορφής), για την προστασία έναντι του συστημικού ισχυρού τραπεζικού τομέα (καθώς και όποιας άλλης μορφής συναρτώμενης με αυτόν καταχρηστικής δημόσιας εξουσίας).
 • Για την εκπλήρωση του σκοπού της η “ΕΝΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” αναθέτει τη μελέτη και τον χειρισμό διαφόρων υποθέσεων, τόσον εκείνης ως νομικού προσώπου, όσον και των εγγεγραμμένων μελών της (ατομικά) στον εδώ αντισυμβαλλόμενο δικηγόρο (ως εξωτερικό συνεργαζόμενο κατ΄ αποκοπή πληρεξούσιο Δικηγόρο) αναλαμβάνοντας εκείνη την πληρωμή της δικηγορικής αμοιβής και δαπάνης εξ ιδίων αυτής πόρων. Ειδικώτερα συμφωνεί :
  1. ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ: για τη σύνταξη και υποστήριξη μηνύσεως, μηνυτήριας αναφοράς και έγκλησης για τη δίωξη των οικονομικών εγκλημάτων, που έχουν διαπράξει σε βάρος των δανειοληπτών οι ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες και οι συνεργοί τους και για τη δίωξη κάθε εμπλεκομένου υπευθύνου πολιτικού προσώπου και των αρμοδίων εκπροσώπων δημοσίων φορέων και Αρχών, των εταιρειών διαχείρισης τραπεζικών απαιτήσεων και κάθε άλλης μορφής εταιρείες διαχείρισης και διεκδίκησης είσπραξης τραπεζικών απαιτήσεων και εταιρείες ειδικού σκοπού είσπραξης τραπεζικών απαιτήσεων, όπως είναι η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η απάτη, η απιστία, η υπεξαίρεση, η κατάχρηση εμπιστοσύνης, η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η φοροδιαφυγή, οι τριγωνικές παράνομες συναλλαγές, τα εγκλήματα του “λευκού κολλάρου” και κάθε είδους οικονομικά εγκλήματα, που προβλέπονται και τιμωρούνται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης στο πλαίσιο της ίδιας εντολής, συμφωνεί να καταγγέλλουμε και να αιτούμαστε την τιμωρία των ανωτέρω προσώπων και οιουδήποτε άλλου, συνεργού, ηθικού αυτουργού ή συμμέτοχου, ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια της προδικασίας, αναφέροντας εν συνεχεία τ’ αληθή και τεκμηριωμένα αντικειμενικά πραγματικά περιστατικά, τα ουσιώδη γεγονότα και τις συνοδευτικές τούτων ισχυρές αποδείξεις. Ακόμη, συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι οι ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες, ως χρηματοδοτικοί οργανισμοί που ασκούν αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των χρηματοδοτούμενων από αυτές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, έχουν αυξημένη ευθύνη κατά την άσκηση του χρηματοδοτικού τους έργου και οφείλουν να μεριμνούν για τα συμφέροντα αυτών που χρηματοδοτούν, επειδή από τη φύση της η πιστωτική σχέση, ως διαρκής έννομη σχέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων, επιβάλλει την υποχρέωση πίστης και προστασίας από την πλευρά των τραπεζών των συμφερόντων των πελατών τους, ώστε να αποφεύγονται υπέρμετρα επαχθείς γι’ αυτούς συνέπειες. Συνεπώς, για τον λόγο αυτό η άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και σύμφωνης με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόμενων παροχών (ΑΚ 178, 200, 288) και ν’ αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη συμπεριφορά τους [ΑΠ 1352/ 2011]. Επειδή την αποκλειστική λειτουργική, υλική και τοπική αρμοδιότητα για την επεξεργασία, τον έλεγχο και την πρόσδοση του προσήκοντος νομικού χαρακτηρισμού της προκείμενης καταγγελίας έχει αποκλειστικώς η επιλαμβανόμενη διωκτική – εισαγγελική Αρχή, σημειώνονται επιγραμματικώς, ως εκ περισσού, κατ’ ερανισμό ορισμένες διατάξεις, όπως νυν ισχύουν (κατόπιν της εφαρμογής του ν. 4619/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις ιδία των άρθρων 1§1 ΠΚ και 511 εδ. γ΄ ΚΠοινΔ), με την ουσιώδη επισήμανση, όπως αποδεικνύεται εκ του ιστορικού κάθε υποβαλλόμενης τεκμηριωμένης καταγγελίας, ότι οι πράξεις των καταγγελλόμενων εν προκειμένω συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με γιγάντωση της ζημιάς του Δημοσίου, που δεν είναι πρακτικώς και αμέσως αναστρέψιμη.
  2. Συνεπώς, συμφωνεί ακόμη, ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση για τον έλεγχο των πράξεων των δραστών των εκνόμων κακουργηματικών πράξεων που αφάνισαν την ελληνική οικονομία και το Δημόσιο, υπό το πρίσμα του ν. 4557/2018 (δυνάμει του οποίου αντικαταστάθηκε ο ν. 3691/2008) και εσχάτως του ν. 4734/08.10.2020 [ΦΕΚ Α΄ 196].
  3. Κατά τη διάταξη του άρθρου 390 § 2 του ΠΚ, όπως ίσχυσε μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 15 ν. 3242/2004 και ήδη μετά την ισχύ του ν. 4619/2019, αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 386 § 2 ΠΚ, αν η απάτη στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημιά που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη.
  4. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 375 § 3 ΠΚ, αν η υπεξαίρεση στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη. Όλοι οι ανωτέρω μηνυόμενοι εκμεταλλεύτηκαν το σχέδιο “Ηρακλής” έτσι ώστε οι 4 συστημικές τράπεζες να βγάλουν εικονικά από το ενεργητικό τους τα κόκκινα δάνεια επαναφέροντας τα καλύτερα (senior bonds) εξ αυτών σαν τιτλοποιημένα ομόλογα μηδενικού ρίσκου και ταυτόχρονα να επιτύχουν αύξηση της χρηματοδοτικής τους ικανότητας μέσω απελευθέρωσης ρευστών αποθεματικών, αλλά και της αύξησης της αξίας των μετοχών τους μια επί πλέον προϋπόθεση για την αύξηση της χρηματοδοτικής τους ικανότητας. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω της έμμεσης παράνομης επιδότησης του Ελληνικού Κράτους της ανάληψης του ρίσκου των κόκκινων δανείων μέσω της κρατικής εγγύησης εν αγνοία του Έλληνα Φορολογούμενου με απώτερο στόχο (βλέπε ερώτηση 3 παράγραφος 9 του “Ερωτήσεις και απαντήσεις του υπουργείου οικονομικών για το σχέδιο Ηρακλής”) την αρπαγή της Ελληνικής Περιουσίας των δανειοληπτών από αυτούς που ξεκίνησαν λόγω απληστίας και προσωπικού πλουτισμού την κρίση. Από τότε που ξεκίνησε η πρακτική εφαρμογή του σχεδίου Ηρακλής την έχουν πληρώσει χιλιάδες δανειολήπτες με την ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους μέχρι σήμερα από εταιρίες διαχείρισης τραπεζικών απαιτήσεων, οι οποίες ανέλαβαν τη διαχείριση των απαιτήσεων αυτών παράνομα αφού παραβίασαν τις διατάξεις του νόμου 4354/2015, μη ζητώντας τη συναίνεση των δανειοληπτών για τις μεταβιβάσεις των διαχειρίσεων των απαιτήσεων και επί πλέον υπάρχει ο κίνδυνος στα πλαίσια που θέσπισε το σχέδιο “Ηρακλής” τα υπόλοιπα χρήματα των κόκκινων δανείων να τα χρεωθεί ο Έλληνας φορολογούμενος με την ένταξη των κόκκινων αυτών δανείων στο δημόσιο χρέος της χώρας.
  5. ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: για την σύνταξη και υποστήριξη αγωγής (ή/και ομάδας ομοειδών αγωγών) αναγνωριστικού αλλά και εν συνεχεία και καταψηφιστικού αιτήματος (914 ΑΚ, 926 ΑΚ) σε υποκειμενική σώρευση των θιγομένων αδικοπρακτικά μελών της σχετικά με την επελθούσα ζημία των δανειοληπτών μελών της μέσω σκόπιμης μη τακτικής διαχείρισης ή μη αξιοποίησης διαφόρων ειδικών κεφαλαίων, που διατέθηκαν από τους Διεθνείς Φορείς (ΔΝΤ- ΕΚΤ) πριν ή και όσον καιρό η χώρα τελεί ήδη υπό διεθνή Μνημονιακή εποπτεία (στάδιο ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών και οι συναφείς υποχρεώσεις τους έναντι της Ιδ. Οικονομίας κλπ), ή μέσω οποιασδήποτε άλλης αντισυμβατικής ή αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του πιστωτικού φορέα. Αυτό θα λάβει χώρα με την παράλληλη επιστημονική υποστήριξη (διάσκεψη) μελετητών και οικονομολόγων της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
  6. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος δέχεται την ανωτέρω κατ΄ αποκοπήν ανάθεση υπό τον όρο, αίρεση και προϋπόθεση να προηγηθεί πρώτα εις βάθος μελέτη όλων των σχετικών θεμάτων και σύνταξη τελικού σχεδίου για την οριστική μορφή της αγωγής τέτοιου, που να συμβαδίζει με τις αρχές του Κώδικα περί Δικηγόρων ήτοι έλεγχος κατά βάση του μη προφανώς αβασίμου αλλά και ό,τι εν γένει επιτάσσει το άρθρον 37 παρ. 1 του Νέου Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.4194/2013). Θα ακολουθήσει κατά συνέπεια τότε εάν και εφ’ όσον αυτό συμβεί ΜΙΑ απολύτως σαφής και επί τούτου γραπτή και ρητή συναίνεση του πληρεξουσίου σχετικά με την ικανοποίηση του προαπαιτουμένου και την ενεργοποίηση της συμφωνίας στο σημείο αυτό (δηλ. επί της αγωγής). [Τότε πλέον θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση του παρόντος συμβατικού όρου (εδώ ως αρθρ. Ι.6). Μέχρι τότε ο παρών συμβατικός όρος – ως προς την αγωγή- και κατωτ. υπό ΙΙ – θα τελεί σε ύπνωση /αναστολή] υπό αναβλητική αίρεση.
  7. ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΟΝ: για την σύνταξη και υποστήριξη τυχόν ανακοπών, αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης υπέρ των εγγεγραμμένων μελών της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» κλπ κατά διαταγών πληρωμής, αναγκαστικών κατασχέσεων, πλειστηριασμών και κάθε παρομοίων ανακοπών για την εν γένει δικονομική τους άμυνα από σήμερα και στο εξής.

Β.- ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΠ :

II. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΜΗΝΥΣΗ, ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Για την αμοιβή της σύνταξης, κατάθεσης, παράστασης ως συνηγόρου υποστήριξης προς υποστήριξη των κατηγοριών, παράσταση κατά τη συζήτηση των εν λόγω ανωτέρω ομαδικών μηνύσεων με τα ανωτέρω αιτήματα της νόμιμης τιμωρίας παντός υπευθύνου, για τα ανωτέρω εγκλήματα,

Κάθε μέλος για να συμμετάσχει στην ομαδική μήνυση θα καταβάλλει στην Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» το ποσό των 50 Ευρώ. Από το ποσό αυτό θα καταβάλλεται στον συνεργαζόμενο δικηγόρο ποσό 15 Ευρώ ανά μέλος (συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης 20%) και με τον ουσιώδη όρο να γίνεται ομαδοποίηση των περιπτώσεων ανά 300 άτομα κατ’ ελάχιστον.

Το ανωτέρω ποσόν (15 € Χ 300 = 4.500 €, 4.500 € Χ 20 % = 900 € παρακρατουμένου φόρου, 4.500-900=3.600€) θα καταβάλλεται κατά την κατάθεση εκάστου ομαδικού δικογράφου στον συνεργαζόμενο δικηγόρο. Σε περίπτωση δε επιβάρυνσης ΦΠΑ στο μέλλον στο ποσόν θα προστίθεται και το ποσοστό ΦΠΑ (24%). Όλα τα παραπάνω χρήματα θα εισπράττει η Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και θα τα αποδίδει στον εκάστοτε συνεργαζόμενο δικηγόρο, που θα έχει αναλάβει να συντάξει την ομαδική μήνυση και θα παρίσταται ενώπιον του Εισαγγελέα και ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών προς υποστήριξη των κατηγοριών.

ΙΙΙ. ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ (-ΕΣ) ΑΓΩΓΗ (-ΕΣ) ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ

Για την αμοιβή της σύνταξης, κατάθεσης, συζήτησης της ανωτέρω ομαδικής αγωγής- ή ομάδας αγωγών (είτε με πρώτη αναγνωριστικώς κλπ ενάγουσα την Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών και επόμενα τα απλά τακτικά εγεγγραμμένα μέλη αυτής ή και μόνον εκείνα ατομικώς) και με –κατ’ αρχήν-αίτημα: α) Την αναγνώριση αδικοπρακτικής ευθύνης των τραπεζών -και του Δημοσίου- κατά τη διαχείριση της χρηματοδότησής τους κατά το τελευταίο μνημονιακό δεκαετές και πλέον προηγούμενο διάστημα, με διάφορες ζημιογόνες πράξεις και παραλείψεις τους και ΕΠΙΣΗΣ β) επιδίκαση οικονομικής αποζημιώσεως εκ της αυτής αιτίας των κατά περίπτωση εναγόντων μελών της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» για θετική εν γένει ζημία ή τυχόν και διαφυγόντα κέρδη και γ) την επιδίκαση ευλόγου ποσού λόγω χρηματικής ικανοποιήσεως εξ αιτίας και της ηθικής βλάβης τους είτε αυτών των μελών – δανειοληπτών ή και της Ένωσης (όπως κατωτέρω αναλυτικότερα αυτό περιγράφεται) συμφωνούνται σήμερα επομένως και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

 1. Για την (κατόπιν διάσκεψης) σύνταξη, κατάθεση, επίδοση και συζήτηση μιάς (1) ομαδικής (θεωρουμένης μίας ανά τριακόσια όμως άτομα) αναγνωριστικής/καταψηφιστικής αγωγής κατά των τραπεζών ενώπιον του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου και την επίδοση της εκδοθησομένης αποφάσεως, για την επιδίκαση της ζημίας και διαφυγόντων ως αυτή θα υπολογισθεί επί τη βάσει πινακιδίου από τους ιδίους τους ενδιαφερομένους (μέλη) με περαιτέρω αίτημα και την επιδίκαση ενός ευλόγου κονδυλίου χρηματικής ικανοποίησης της προκληθείσης ηθικής βλάβης εκάστου (λχ 5.000 € ανά άτομο-μέλος) η Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» αναλαμβάνει εξ ιδίων πόρων της ΕΚΕΙΝΗ το πλήρες κόστος και την πληρωμή της δικαστικής ενέργειας: α) Τόσον όσον αφορά εκείνη όσον β) και τη δικηγορική αμοιβή και τα έξοδα των εγγραφομένων μελών της για την όλη συμμετοχή τους σε αυτήν την νόμιμη δικαστική ενέργεια και δέχεται έτσι να καταβάλει (ΕΚΕΙΝΗ) για όλους και τα μέλη της – (προς τήρηση του αρθρ. 75 Κωδ. Περί Δικηγόρων) το εξής ποσόν:
  • ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΕΠΙΔΟΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ κάθε ομαδικής ΑΓΩΓΗΣ για τον πρώτο βαθμό:
  • Κάθε μέλος για την συμμετοχή του στην ομαδική αγωγή, θα καταβάλλει προς την Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ποσό 50 Ευρώ. Από αυτά ποσό 15 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης 20%) ανά άτομο και με τον ουσιώδη όρο να γίνεται ομαδοποίηση των περιπτώσεων ανά 300 άτομα κατ’ ελάχιστον θα αποδίδεται στον συνεργαζόμενο δικηγόρο που θα συντάξει και θα παρασταθεί στις συζητήσεις της ομαδικής αγωγής.
  • Τα έξοδα επιδόσεων του δικαστικού επιμελητή πέραν της αρχικής επίδοσης, (όπως τυχόν κλήσεως μετά προδικαστική απόφαση ή επίδοση της οριστικής απόφασης) θα τα αναλάβει χωριστά η Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» με δικό της δικαστικό επιμελητή.
  • Το ανωτέρω ποσόν (15 € Χ 300 = 4.500 €, 4.500 € Χ 20 % = 900 € παρακρατουμένου φόρου, 4.500-900=3.600€) θα καταβάλλεται κατά την κατάθεση εκάστου ομαδικού δικογράφου, στον πληρεξούσιο δικηγόρο που θα υπογράφει και θα παρασταθεί στην συζήτηση της αγωγής. Σε περίπτωση δε επιβάρυνσης ΦΠΑ στο μέλλον στο ποσόν θα προστίθεται και το ποσοστό ΦΠΑ (24%).
  • Επίσης επισημαίνεται πως η Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» οφείλει να συγκεντρώσει σε ένα μήνα (30 ημέρες) από την ημέρα της κατάθεσης του κάθε ομαδικού δικογράφου, ενυπόγραφη και με ημερομηνία αντιστοιχούσα στην κάθε αγωγή και ανά ενάγοντα, κατάσταση δηλαδή με τα ονόματα α΄) όσων κατέβαλαν στο λογαριασμό της το χωριστό ποσόν του δικαστικού ενσήμου του αγωγικού τους αιτήματος (μετά των υπερ τρίτων επιβαρύνσεων) και β΄) όσων όμως όχι.
  • Το δε κονδύλιο του δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων σχετικές επιβαρύνσεις αποτελεί χωριστή καταβολή, που αφορά και θα διενεργηθεί μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» εν συνεχεία με έκδοση σχετικής επιταγής σε διαταγή του Δημοσίου κλπ, αφού πρώτα συγκεντρωθεί εμπρόθεσμα το ποσόν από τους ενδιαφερομένους ενάγοντες/ μέλη της κάθε ομαδικής αγωγής. Η Ένωση θα συνεργάζεται, όπου χρειασθεί στην απαραίτητη αυτή διαδικασία για την εμπρόθεσμη και κυρίως τακτική κλπ έκδοση των παραστατικών υπέρ ΤΝ, ΤΑΧΔΙΚ, Δημοσίου κοκ και ό, τι άλλο απαιτείται για την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας.
  • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
   1. Η συμφωνία για την άσκηση των αγωγών θα τελεί πρώτα υπό την παραπάνω (Ι.6) προϋπόθεση- όρο- αίρεση του ελέγχου κλπ και συμφωνίας, έχουσα επί του παρόντος την έννοια του υπό απλού και υπό αίρεση προσυμφώνου στο σημείο αυτό (των ομαδικών αγωγών).
   2. Επίσης ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΟΔΑ αφορούν μόνον τον Α΄ Βαθμό της δικαιοδοσίας.
   3. Σε περίπτωση που η υπόθεση οδηγηθεί σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, τότε το κάθε μέλος θα καταβάλει ποσό 50 Ευρώ επί πλέον. Από αυτά ποσό 15 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης 20%) ανά άτομο και με τον ουσιώδη όρο να γίνεται ομαδοποίηση των περιπτώσεων ανά 300 άτομα κατ’ ελάχιστον θα αποδίδεται στον συνεργαζόμενο δικηγόρο που θα συντάξει και θα παρασταθεί στις συζητήσεις της έφεσης της ομαδικής αγωγής.
   4. Σε περίπτωση κατά την οποία η ομαδική αγωγή φτάσει με άσκηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, κάθε μέλος που συμμετέχει στην ομαδική αγωγή θα καταβάλλει ποσό 50 Ευρώ. Από αυτά ποσό 15 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης 20%) ανά άτομο και με τον ουσιώδη όρο να γίνεται ομαδοποίηση των περιπτώσεων ανά 300 άτομα κατ’ ελάχισον θα αποδίδεται στον συνεργαζόμενο δικηγόρο που θα συντάξει και θα παρασταθεί στη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο της ομαδικής αγωγής.

ΙV. ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 1. Για την τυχόν άσκηση ανακοπής (σύνταξη- κατάθεση- επίδοση συζήτηση της ανακοπής και επίδοση της εκδοθησομένης αποφάσεως):
  • α) Κατά διαταγής πληρωμής τραπεζών και εν γένει πιστωτή ή β) ανακοπής επί αναγκαστικής εκτελέσεως, που αφορούν σε κάθε περίπτωση τα εγγεγραμμένα μέλη (με αριθμό Μητρώου της «Ελευθερίας») ατομικά, η Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» χάριν του σκοπού και των στόχων της αναλαμβάνει ΕΠΙΣΗΣ ΕΚΕΙΝΗ για τα εγγεγραμμένα μέλη της την πλήρη κάλυψη των αμοιβών και εξόδων για κάθε τους αντίστοιχη περίπτωση.
  • Η Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» -καλύπτοντας εκείνη όλη την δαπάνη των μελών της- θα καταβάλει συμβατικώς το ποσόν κατά τον συνημμένο ως Παράρτημα (1) πίνακα (δηλ. το άθροισμα της στήλης Κόστος Δικαστηρίων (ποσόν αναοράς) + Μικτή αμοιβή (ΦΠΑ) + εκατό ευρώ [50 + 50 = 100 €] εξόδων φακέλου και επίδοσης (κόστος επιμελητή) => ανά ανακοπή) ΑΝΑΛΟΓΑ δηλαδή με το χρηματικό αντικείμενο και το ύψος εκάστης περίπτωσης ανακοπής όπως προβλέπεται ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ στο Μον. Πρωτοδικείο) ως επίσης και τον επ΄ αυτού -τυχόν στο μέλλον- αναλογούντα ΦΠΑ (24%) επί του ποσού της κατά περίπτωση ελαχίστου νομίμου αμοιβής κατά τους οικείους ισχύοντες κάθε φορά σχετικούς πίνακες του εκάστοτε αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου ανά περίπτωση ανακοπής.
  • [Επισημαίνεται και πάλιν εδώ το ανωτέρω –επί πλέον αυτό- κονδύλιο των εκατό ευρώ (50 + 50 = 100 €) για γενικά έξοδα φακέλου, ενσήμων και επίδοσης ανά περίπτωση (δηλ. ανά μία ανακοπή)]. Την απόφαση θα την επιδίδει η Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
  • ΑΡΑ: (βλ. Πίνακα ως σε Παράρτημα 1 :
  • α) Κόστος δικαστηρίων -όπως προβλέπεται ανά περίπτωση + β) τη μικτή λεγομένη σε αυτό αμοιβή δικηγόρου + γ) εκατό ευρώ (100 €) για έξοδα φακέλου- επίδοση) και αυτό ανά ανακοπή => Τελικό ύψος δικηγορικής αμοιβής και εξόδων, ανά περίπτωση ανακοπής στο Μον. Πρωτοδικείο. Επίσης τα ίδια θα ισχύουν και σε περίπτωση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμών και κάθε άλλης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Η συμφωνία αφορά τον Α΄ Βαθμό.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία η υπόθεση υπαχθεί στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας ή σε αναίρεση στον Άρειο Πάγο, θα ισχύουν οι χρεώσεις του δεύτερου και τρίτου παραρτήματος της παρούσης σύμβασης.
  • Το ποσόν θα καταβάλλεται νόμιμα με την επίσης απαραίτητη παράδοση όλων των αναγκαίων εγγράφων και δικογράφων της κάθε περίπτωσης (αντιγράφου της ανακοπής- εξουσιοδότησης μέσω φαξ ή σκάνερ) ΑΛΛΑ και με πολύ μεγάλη προσοχή στις αναγραφόμενες προθεσμίες λήξεως (με εύλογο χρόνο προ της λήξεως προθεσμιών).
 2. Για τις τυχόν υποθέσεις εκτός έδρας των συνεργαζόμενων με την Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» δικηγόρων απαιτείται πάντα προηγούμενη, ειδική κατά περίπτωση και ρητή συμφωνία, λόγω ακριβώς αυξημένων εξόδων, δαπάνης χρόνου κλπ.
 3. Συμφωνείται επίσης και ότι το ΑΦΜ των εναγόντων – ανακοπτόντων είναι απολύτως απαραίτητο προαπαιτούμενο για την σύνταξη/ κατάθεση δικογράφων (κατά Νόμο).
 4. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος διατηρεί το δικαίωμα αζημίου αποχώρησης από την παρούσα συμφωνία μετά από προ τριμήνου σχετική γραπτή ενημέρωση της άλλης πλευράς. Θα ολοκληρώσει ωστόσο τις υποθέσεις, που έχει σε εκκρεμότητα και για τις οποίες έχει ήδη πληρωθεί.
 5. Έτερες τυχόν δικαστικές υποθέσεις αυστηρά ατομικής φύσεως των μελών (διαζύγια, κληρονομικά, αστικές κλπ) δεν αφορούν επ΄ ουδενί την Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και θα συμφωνούνται τυχόν αυστηρά μεταξύ των τυχόν ενδιαφερομένων κατά περίπτωση και στο πλαίσιο του δικηγορικού λειτουργήματος.

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα από όλες τις πλευρές. –

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1)

2)

Παραρτήματα

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3