ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών

Καταστατικό

Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Πανελλήνιο Σωματείο με την επωνυμία Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» συντομογραφικά «…». Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό, το σωματείο θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Διέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντος κάθε φορά νόμου για την προστασία των καταναλωτών, του αστικού κώδικα, αλλά και από τα άρθρα του παρόντος, το οποίο, ως ενιαίο σύνολο, αποτελεί το Καταστατικό της Ένωσης, που ιδρύεται.

Άρθρο 2ο ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έδρα του Πανελλήνιου Σωματείου ορίζεται το Ρέθυμνο. Είναι δυνατή η δημιουργία τμημάτων, κατά τόπους παραρτημάτων, επιτροπών κλπ. στην έδρα κάθε Δήμου, των Περιφερειών της Ελλάδας. Η διάρκεια της Ένωσης είναι αόριστη.

Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Πανελλήνιου Σωματείου είναι η προστασία του δανειολήπτη – καταναλωτή σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, η διαρκής αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους καθώς και η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή. Αναλυτικότερα επιδιώκεται:

 • Η προστασία, διαφύλαξη, υπεράσπιση, προώθηση και διεκδίκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ποιότητας ζωής και ασφάλειας.
 • Η ενημέρωση και η επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών όπως επίσης και της κοινωνίας ευρύτερα με τις απόψεις και τις θέσεις της Ένωσης.
 • Η εκπροσώπηση των καταναλωτών στα όργανα της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ΕΕ] και Παγκόσμια, τα οποία παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τους καταναλωτές, καθώς και στη δικαιοσύνη.
 • Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η προστασία του καταναλωτή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, από τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα και υπηρεσίες παρεχόμενες από το Δημόσιο, ΔΕΚΟ και ΝΠΔΔ.
 • Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, υπεράσπιση των νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών. Η βελτίωση του υφιστάμενου, για την προστασία των καταναλωτών, ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, αυτού της ΕΕ καθώς και του διεθνούς νομοθετικού πλαισίου. Η αναλυτική επεξεργασία και ο σχολιασμός των πάσης φύσεως και προέλευσης αποφάσεων, που αφορούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών, καθώς και η αποτελεσματική παρέμβαση για την διεύρυνση και κατοχύρωσή τους.
 • Η προστασία των καταναλωτών από ελλιπή, λανθασμένη και παραπλανητική διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών, με τον έλεγχο, τον περιορισμό και την απαγόρευση αυτού του είδους διαφήμισης.
 • Η προστασία, διαφύλαξη, βελτίωση και υπεράσπιση του φυσικού μας και εν γένει ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 • Η παροχή συμβουλών στους καταναλωτές, για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή της ζημίας, που προξένησε σε μεμονωμένο καταναλωτή ή και σε ευρύτερη ομάδα καταναλωτών, πάροχος υπηρεσίας. Η εξασφάλιση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας των θιγόμενων καταναλωτών με κάθε νόμιμο μέσο.
 • Η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή.
 • Η συντονισμένη δράση για το καθορισμό ενιαίας κατεύθυνσης για την ευόδωση των προσπαθειών για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
 • Η παρακολούθηση της πορείας των Εθνικών Θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα ανθρώπινα, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα των καταναλωτών και η προστασία αυτών.

Άρθρο 4ο ΜΕΣΑ

Η εκπλήρωση των σκοπών του Πανελλήνιου Σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με την :

 • συνεργασία και την από κοινού προσπάθεια μαζί με αντίστοιχες ενώσεις καταναλωτών, συνεταιρισμούς, επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς φορείς, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις και τέλος ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
 • έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, καθώς επίσης και τη διενέργεια μελετών, ερευνών κλπ.
 • οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών εκπομπών για θέματα καταναλωτών, με ανακοινώσεις και διαβήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • δημιουργία τμημάτων, κατά τόπους παραρτημάτων, επιτροπών κλπ.
 • συγκρότηση Νομικού τμήματος «Γραφείο Νομικής Προστασίας» για την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και την προώθηση και εκπροσώπηση των συλλογικών και ατομικών συμφερόντων του καταναλωτή στη δικαιοσύνη, σε όλα τα δικαστήρια, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, στη διοίκηση και στα εν γένει όργανα ή φορείς τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν στον καταναλωτή.

Άρθρο 5ο ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α. Μέλη του Πανελλήνιου Σωματείου είναι Έλληνες πολίτες, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί προς δικαιοπραξία, με την προϋπόθεση ότι πληρούν και τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους. Ο φορέας κατά προτεραιότητα, δύναται να αξιοποιεί τα μέλη του που με συνέπεια και υπευθυνότητα επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά εργασία (σε θέσεις που προβλέπουν την εθελοντική εργασία). Η παράγραφος αυτή δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.

Διακρίνονται ως προς τις ευθύνες τους και τις υποχρεώσεις, σε :

 • Ιδρυτικά
 • Απλά
 • Επίτιμα

1. Ιδρυτικά μέλη του Πανελλήνιου Σωματείου είναι μόνο αυτά που υπογράφουν το παρόν καταστατικό για την ίδρυση της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών. Μόνο τα ιδρυτικά μέλη έχουν το δικαίωμα ψήφου στις ΓΣ, στις εκλογές οργάνων και δικαίωμα εκλογής τους στα όργανα της Ένωσης, εφ’ όσον είναι ταμειακά εντάξει, πριν από την συμμετοχή τους στις συνελεύσεις αυτές, καθώς και να μετέχουν στα όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας και στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών. Έχουν επίσης τις εξής υποχρεώσεις:

 • Να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης και να μην έχουν επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα, που αντίκειται στους σκοπούς και αρχές της.
 • Να καταβάλουν τακτικά τη συνδρομή τους, που καθορίζεται από το ΔΣ και εντός του προβλεπομένου χρόνου. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είναι προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται.
 • Να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού και τις αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ.

Τα ιδρυτικά μέλη μετά το πέρας πέντε (5) ετών από την ίδρυση του φορέα, καθώς και κάθε άλλο μέλος που θα έχει κατακτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ως επιτίμο μέλος θα ορίζονται ως τακτικά.

2) Απλό μέλος θεωρείται κάθε πολίτης που εγγράφεται μέλος της Ένωσης μετά την ίδρυσή της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις της, συμπράττει στην υλοποίησή τους και είναι ταμειακά ενήμερος (άρθρο 17 μέρος 3 του ν. 3587/2007).

Έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση, καθώς και να μετέχουν μαζί με τα ιδρυτικά μέλη σε ομάδες εργασίας και στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις της Ένωσης. Δύνανται να μετέχουν στις συνεδριάσεις των ΓΣ, στις οποίες έχουν το δικαίωμα , να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν τις προτάσεις τους. Δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, για λήψη αποφάσεων και να εκλέγουν τα όργανα. Μπορούν να εκλέγονται, καθώς και να μετέχουν στις αποφάσεις των επί μέρους ομάδων και επιτροπών.

3) Επίτιμα μέλη γίνονται, με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ, η οποία θα εγκρίνεται από την ΓΣ, πολίτες που έχουν παρουσιάσει ουσιαστική συμμετοχή σε νομικές δράσεις, είτε άλλες δυναμικές πρωτοβουλίες, που συνάδουν με τους σκοπούς μας, αξιόλογες δωρεές κλπ. Μπορούν να προτείνονται και από τα απλά μέλη. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των ιδρυτικών μελών και ως προς το εκλέγειν και εκλέγεσθαι μετά την πάροδο διαστήματος έξι (6) μηνών από την απόκτηση αυτής της ιδιότητας.

Β. Αργία, Αποχώρηση και Διαγραφή μέλους.

Οποιοδήποτε μέλος κατηγορηθεί για αξιόποινη πράξη σχετικά με χρηματισμό τίθεται αυτομάτως σε αργία έως ότου υπάρξει τελεσίδικη απόφαση. Η παράγραφος αυτή δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.

Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Σωματείου έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε αυτοβούλως από αυτήν.

Η διαγραφή μέλους γίνεται:

 • Με έγγραφη αίτηση  του ίδιου του μέλους, που απευθύνεται στο ΔΣ και εγκρίνεται από αυτό.
 • Με απόφαση του ΔΣ, αφού προηγηθεί έγγραφη σύσταση στο μέλος, όταν αυτό : α) αναπτύσσει δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης, ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της, ή β) δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού, ή γ) επιδεικνύει συμπεριφορά που θίγει την αξιοπρέπεια του ατόμου και αφού προηγουμένως του έχει δοθεί η δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του. Η απόφαση του ΔΣ εισάγεται στην πρώτη, μετά την διαγραφή, τακτική ΓΣ, κατόπιν αιτήσεως του διαγραφέντος, για τυχόν αναθεώρησή της. Επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε γίνεται με αίτησή του και τακτοποίηση τυχόν οικονομικών υποχρεώσεών του. Ειδικά για τα ιδρυτικά μέλη απαιτείται σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των Ιδρυτικών μελών (50% + 1).

Η απόφαση διαγραφής μέλους γίνεται εγγράφως και δημοσιοποιείται στον ενδιαφερόμενο, με αναφορά των λόγων διαγραφής και μπορεί να το πληροφορηθεί όποιο μέλος το επιθυμεί.

Άρθρο 6ο ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα του Πανελλήνιου Σωματείου είναι : α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή και δ) Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στη λήψη των αποφάσεων από τα όργανα της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών εφαρμόζεται η αρχή της πλειοψηφίας των παρόντων και ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά από το νόμο και το παρόν καταστατικό ειδική απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 7ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση (τακτική και έκτακτη) είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν έχει προβλεφθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Η τακτική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο, το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η ΓΣ λαμβάνει αποφάσεις που δεσμεύουν όλα τα μέλη, παρόντα ή απόντα. Προ της έναρξης της ΓΣ και μέχρι να εκλεγεί τριμελές προεδρείο, χρέη προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του ΔΣ, ο οποίος μαζί με τον γραμματέα διαπιστώσουν την κατά νόμο απαρτία, και προβαίνουν στην διαδικασία εκλογής τριμελούς προεδρείου. Μετά την εκλογή προεδρείου, δια ανατάσεως των χεριών, αυτό αναλαμβάνει την διαδικασία συντονισμού, διεξαγωγής και περαίωσης της ΓΣ.

Η ΓΣ ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα προκειμένου:

 • Να εγκρίνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του ΔΣ.
 • Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
 • Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.
 • Να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του ΔΣ και της Ελεγκτικής επιτροπής.
 • Να αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού.
 • Να αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης.
 • Να εγκρίνει την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 • Να εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, ενώπιον της οποίας θα διεξάγονται οι αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Ένωσης, της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των κατά τόπων προσώπων, που θα εκπροσωπούν τα τοπικά γραφεία της ένωσης.

Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 80% των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών , εκτός από τις περιπτώσεις β), ε) και στ) για τις οποίες ισχύει το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, με παρουσία του 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της. Στην περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση συνέρχεται την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα από πενήντα (51).

Η πρόσκληση των μελών για σύγκληση ΓΣ, γίνεται από το ΔΣ, με ανακοίνωση δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ορισμένη ημερομηνία για τη ΓΣ, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Ένωσης και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ή με μήνυμα στο κινητό (sms), σε κάθε ένα από τα μέλη της ένωσης. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τον τόπο, τον τρόπο, την ημέρα, την ώρα διεξαγωγής της ΓΣ και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Έκτακτες ΓΣ συγκαλούνται για σοβαρά θέματα της Ένωσης με απόφαση του ΔΣ ή με έγγραφη αίτηση του συνόλου του 1/5 των ιδρυτικών μελών της, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει, προς την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός 30 ημερών από την γραπτή υποβολή του αιτήματος. Ως προς την απαρτία της ισχύει ότι και στην τακτική ΓΣ.

Οι ψηφοφορίες με φυσική παρουσία ή με email είναι ανοικτές – φανερές.

Τα πρακτικά της ΓΣ καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο από το προεδρείο και υπογράφονται από όλο το προεδρείο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει το ΔΣ.

Άρθρο 8ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών διοικείται από ΔΣ με 7 μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από την τακτική ΓΣ, με ψηφοφορία. Επίσης εκλέγονται και 3 μέλη ως αναπληρωματικά τα οποία οφείλουν να παρακολουθούν τις εργασίες του ΔΣ με δικαίωμα μόνο λόγου.

Το ΔΣ εκλέγεται από τα ταμειακά εντάξει Ιδρυτικά και μετά πενταετίας Τακτικά μέλη της Ένωσης. Το εκλεγμένο ΔΣ αφού συνέλθει και συνεδριάσει με όλα τα μέλη, συγκροτείται σε σώμα με πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα, ταμία και υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και δύο απλά μέλη, σε δέκα μέρες μετά την εκλογή του. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, σε ορισμένη μέρα και ώρα. Έκτακτα συγκαλείται όποτε το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος, ή 4 τουλάχιστον μέλη που θα ορίζουν και τους λόγους της σύγκλησης. Το ΔΣ έχει απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται τα πέντε μέλη του και με τουλάχιστον συμμέτοχή ενός εκ των Προέδρου η Αντιπροέδρου αφενός και των Γενικού Γραμματέα η Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα αφετέρου και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Οι προσκλήσεις για το ΔΣ υπογράφονται από τον πρόεδρο και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της έδρας της Ένωσης. Με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα η πρόσκληση στέλνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), σε κάθε ένα από τα μέλη του ΔΣ, για μεν την τακτική συνεδρίαση του ΔΣ το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής του, για δε τις έκτακτες συνεδριάσεις, δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής του. Η πρόσκληση αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συζήτησης, καθώς και τον τόπο και χρόνο της σύγκλησης του ΔΣ.

Με απόφαση του ΔΣ, μια συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή, για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα. Γενικώς όμως στις συνεδριάσεις του ΔΣ έχουν την δυνατότητα να παρευρεθούν ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών, σύμφωνα με την δυνατότητα του χώρου τα οποία μπορούν να πάρουν το λόγο και να τοποθετηθούν σύντομα να πάνω στα θέματα. Ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει θορυβούντες, με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ.

Οι διαδικασίες των συνεδριάσεων, συζητήσεων, ψηφοφοριών, οι διαδικασίες και οι αναλυτικές αρμοδιότητες του προεδρείου του ΔΣ, ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Η ευθύνη των μελών του ΔΣ είναι συλλογική, με εξαίρεση μόνο τα μέλη των οποίων οι αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά, ή έχουν διατυπωθεί εγγράφως. Κάθε μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα, σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, ή σε πέντε τακτικές αδιακρίτως κατ’ έτος, εκπίπτει και αντικαθίσταται από τον επόμενο αναπληρωματικό μέλος. Έκπτωση ολόκληρου του ΔΣ γίνεται με απόφαση της ΓΣ που συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 96 του ΑΚ, με πλειοψηφία 80 %των μελών της ΓΣ. Παραίτηση του ΔΣ γίνεται μόνο στη ΓΣ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου και συμβάλλεται με τρίτους, για λογαριασμό της. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ. Γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης και τον συντονισμό της δράσης της. Ελέγχει τίς πληρωμές και υπογράφει μαζί με τον ΓΓ κάθε εξερχόμενο έγγραφο της Ένωσης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει, σε όλες του τις αρμοδιότητες, ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος έχει τα ίδια ακριβώς καθήκοντα και δικαιώματα με τον πρόεδρο, τα ασκεί όμως μόνο σε αναπλήρωση του Προέδρου, γι’ αυτό είναι ο πρώτος συνεργάτης του και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες ώστε να τις γνωρίζει.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΓΣ, συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα διάφορα εξερχόμενα έγγραφα, αλληλογραφία κλπ., τηρεί και φυλάσσει όλα τα προβλεπόμενα, από το Νόμο το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων, βιβλία, μητρώα, πρακτικά , αρχεία και την σφραγίδα της Ένωσης. Τον ΓΓ κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αναπληρωτής ΓΓ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας της Ένωσης έχει την ευθύνη του ταμείου.

Όλες οι οικονομικές κινήσεις της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών, εισροές και εκροές, θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή. Όλες οι κινήσεις υποχρεωτικά θα αναρτώνται σε μηνιαία βάση στην επίσημη ιστοσελίδα της, ώστε κάθε μέλος να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω συναλλαγές. Η παράγραφος αυτή δεν καταργείται και δεν τροποποιείται.

Τηρεί και ενημερώνει τα βιβλία εσόδων και εξόδων, συντάσσει διαχειριστικές καταστάσεις, οικονομικές εκθέσεις, προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό. Φροντίζει για την τυπική και ουσιαστική ορθότητα των οικονομικών πράξεων της Ένωσης. Τον ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο ΓΓ η ο Αναπληρωτής ΓΓ. Σε περίπτωση που κωλύονται ή απουσιάζουν και οι τρείς, οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ και κατόπιν εξουσιοδότησης του ΔΣ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων αναλαμβάνει την προώθηση των θέσεων και των ανακοινώσεων της Ένωσης προς τα ΜΜΕ σε συνεργασία με το Πρόεδρο και τον ΓΓ. Επίσης συμβάλλει στην επαφή με φορείς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ καθώς και στην οργάνωση εκδηλώσεων, συνεστιάσεων των μελών της Ένωσης με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων. Όλες του οι ενέργειες και οι προτάσεις του τίθενται στην έγκριση του ΔΣ.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ έχουν αρμοδιότητες που αναθέτει σ’ αυτά το ΔΣ, το οποίο μπορεί επίσης με απόφασή του να ορίζει ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του, καθώς και να αναθέτει σε οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο, τη διενέργεια πράξεων της αρμοδιότητάς του ή την εκπροσώπησή. Σε περίπτωση που ορίζεται αποζημίωση – αμοιβή σε μέλος του, σε όποια θέση και αν εκλεγεί ή κληρωθεί ή αναλάβει να προσφέρει την οποιαδήποτε εργασία έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, αυτή δεν θα υπερβαίνει το 140% του βασικού μισθού της εκάστοτε Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Η παράγραφος αυτή δεν τροποποιείται.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τα Αναπληρωματικά μέλη μπορούν να τοποθετούνται μετά τις διαβουλεύσεις των τακτικών μελών, επί όλων των υπό συζήτηση θεμάτων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, παρά μόνον όταν αντικαθιστούν επίσημα μέλη του ΔΣ (όταν υπάρχουν ζητήματα απουσίας τακτικών μελών, παραιτήσεων, θέματα απαρτίας του ΔΣ).

Β. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ελεγκτική επιτροπή απαρτίζεται από (5) πέντε μέλη. Για τα πρώτα τρία (3) χρόνια τα δύο μέλη της θα είναι ο κ. … και ο κ. …, οι οποίοι και θα αποτελούν την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι την σύστασή της σε πενταμελή με την εκλογική διαδικασία. Τα υπόλοιπα τρία (3) θα εκλεγούν στην πρώτη σύγκληση ΓΣ. Εν συνεχεία και τα πέντε μέλη θα εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια, ταυτόχρονα με το ΔΣ, από την τακτική ΓΣ.

Συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο και έκτακτα όποτε κριθεί σκόπιμο από την πλειοψηφία των μελών. Αρμοδιότητα της είναι: Ο έλεγχος των οικονομικών βιβλίων, της διαχείρισης και γενικά των οικονομικών υποθέσεων της Ένωσης, τουλάχιστον κάθε έξι μήνες αλλά και έκτακτα, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τού Ταμία του ΔΣ πριν από δεκαπέντε ημέρες. Ο έλεγχος αφορά στην νομιμότητα εισπράξεων-πληρωμών (νόμιμα παραστατικά, κλπ.) και όχι στην σκοπιμότητα τους. Οι εκθέσεις της ΕΕ υποβάλλονται στο ΔΣ ενώ παράλληλα, σε περίπτωση ανωμαλίας, έχει το δικαίωμα σύγκλησης ΓΣ. Η ΕΕ ελέγχει τον ισολογισμό και υποβάλλει σχετική έκθεση στην τακτική ΓΣ.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θα συσταθεί όταν τα μέλη στην επικράτεια υπερβούν ορισμένο αριθμό τον οποίο θα ορίσει η ΓΣ. Απαρτίζεται από 9 μέλη. Ένα μέλος, από κάθε διοικητική περιφέρεια της χώρας στην οποία υπάρχουν μέλη της ένωσης. Εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια, ταυτόχρονα με το ΔΣ, από την τακτική ΓΣ. Πρόεδρος ορίζεται το μέλος που πλειοψήφησε κατά την εκλογική διαδικασία. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο και έκτακτα όποτε κριθεί σκόπιμο από την πλειοψηφία των μελών ή από το ΔΣ. Αρμοδιότητα του είναι: Ο συντονισμός του έργου της ένωσης υπό τις οδηγίες και την εποπτεία του ΔΣ.

Άρθρο 9ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για τη ανάδειξη του ΔΣ και της ΕΕ, διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια, το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά την τακτική ΓΣ. Δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται έχει κάθε ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών, που είναι ταμειακώς εντάξει, και κάθε επίτιμο μέλος.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Οι εκλογές γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη ΓΣ, με φανερή ψηφοφορία. Μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι οι υποψήφιοι για εκλογή στα όργανα της Ένωσης. Προεδρεύει εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Στις εκλογές κατέρχονται μεμονωμένοι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι συνδυασμοί. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τα όργανα διοίκησης (ΔΣ και Ελεγκτική επιτροπή) υποβάλλονται στον Γραμματέα της Ένωσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών. Για το ΔΣ εκλέγονται 7 μέλη τακτικά και 3 αναπληρωματικά, και για την Ελεγκτική επιτροπή 5 μέλη τακτικά και 2 αναπληρωματικά. Υπάρχει δυνατότητα έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης για τα μέλη του ΔΣ και έως ένα (1) για την Ελεγκτική επιτροπή.

Άρθρο 10ο ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών είναι :

 • οι συνδρομές των μελών της, καθώς και εθελοντικές εισφορές των μελών.
 • εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις.
 • κρατική επιχορήγηση και επιχορήγηση από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και διεθνών ενώσεων καταναλωτών.
 • έκτακτες συνδρομές, που μπορεί να ορίζει η ΓΣ και για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης.
 • ποσοστό 35% επί των ποσών που επιδικάζονται, κατά την παράγραφο 22 του άρθρου 13 του ν. 3587/2007.
 • κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Οι παραπάνω εισπράξεις κατατίθενται σε λογαριασμό της ένωσης σε Ελληνική τράπεζα.

Άρθρο 11ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΒΙΒΛΙΑ

Η σφραγίδα της «ΕΝΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», γράφει την επωνυμία της και τον αριθμό της εγγραφής της στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Όλα τα έγγραφα της Ένωσης που απευθύνονται σε τρίτους, φέρουν την ονομασία της, την έδρα και την διεύθυνση των γραφείων της, τον αριθμό της εγγραφής της στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, τον αριθμό πρωτοκόλλου, και τέλος δίπλα στο όνομα και την υπογραφή των εκπροσώπων της, τίθεται η παραπάνω σφραγίδα.

Η Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών τηρεί σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας:

 • Βιβλίο Μητρώου μελών. Στο βιβλίο μητρώου μελών της ένωσης αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας , ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.
 • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
 • Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ.
 • Βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά , όλες οι εισπράξεις – εισροές και πληρωμές – εκροές.
 • Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της ένωσης.

Άρθρο 12ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΛΥΣΗ

Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών αποφασίζεται από την τακτική ή έκτακτη ΓΣ. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται απαρτία 2/3 των ιδρυτικών μελών και απόλυτη πλειοψηφία των 3/4 των μελών, που παρευρίσκονται.

Στην τακτική ή έκτακτη ΓΣ, η οποία αφορά τροποποίηση του καταστατικού, ψηφίζουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωσης, στα κατά τόπους παραρτήματα η και με email – ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, η περιουσία της να μεταβιβασθεί σε αντίστοιχες καταναλωτικές οργανώσεις ή άλλους κοινωφελείς φορείς, με απόφαση της ΓΣ της Ένωσης.

Άρθρο 13ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Το ΔΣ είναι αρμόδιο για τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών και των παραρτημάτων της, ο οποίος θα εγκριθεί από την ΓΣ, καθώς και για κάθε ζήτημα που δεν έχει ρητά υπαχθεί σε άλλο όργανο.

Η Ένωση Δανειοληπτών – Καταναλωτών γίνεται μέλος ομοσπονδίας, ή άλλης Ένωσης, με απόφαση της ΓΣ.

Η μηνιαία συνδρομή των μελών ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ, η οποία μπορεί να καταβάλλεται ή ετησίως, ή εξαμηνιαία, ή τριμηνιαία. Δύναται δε να αλλάξει, με απόφαση της ΓΣ, όταν τα μέλη υπερβούν κάποιο αριθμό.

ΑΡΧΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Κάθε μέλος του ΔΣ και της ΕΕ, από την έναρξη μέχρι και την λήξη της θητείας του, ευθύνεται ακόμα και για τις εξ αμελείας του ζημιογόνες πράξεις και λογοδοτεί έναντι της Γενικής Συνέλευσης.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Σε κάθε περίπτωση που μέλος του ΔΣ ή της ΕΕ καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για αδικήματα συναφή με την άσκηση των καθηκόντων του θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το ΔΣ. Ανεξαρτήτως της απόφασης που θα λάβει το ΔΣ, η τελική απόφαση για το μέλος θα ληφθεί στην αμέσως επόμενη ΓΣ (είτε αυτή είναι τακτική είτε έκτακτη).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό οι συγκλήσεις των Οργάνων, καθώς και η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών επιτρέπεται να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο.

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ και επικυρώνεται από την ΓΣ, με βάση τις διατάξεις του ΑΚ και των σχετικών, με τα συναφή σωματεία, Νόμων. Εξουσιοδοτείται η συντονιστική επιτροπή να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή, ώστε να εγκριθεί κατά νόμο, η αναθεώρησή αυτή.

Άρθρο 14ο ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με το παρόν Καταστατικό, ορίζεται η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών, η οποία υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισής του από την αρμόδια δικαστική αρχή και αποτελείται από τα εξής πέντε (5) μέλη:

Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΠατρώνυμοΙδιότητα
1
2
3
4
5

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών θα συγκαλέσει τη πρώτη γενική συνέλευση από όπου θα προκύψουν τα όργανα της Ένωσης με εκλογική διαδικασία εντός 4 μηνών, από την οριστική έγκριση του καταστατικού και την εγγραφή του στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης [Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή].

Άρθρο 15ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υπεύθυνα για την τήρηση του Καταστατικού είναι όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών, που οφείλουν να το τηρούν, να το εφαρμόζουν και να το διαφυλάττουν, με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο.

Τυχόν παραλείψεις ή λάθη που περιλήφθηκαν στο παρόν Καταστατικό, μπορούν να αναθεωρηθούν και να συμπληρωθούν από τη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Δανειοληπτών – Καταναλωτών, με ομόφωνη απόφασή της, μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης.

Κατά τα ανωτέρω, η Διοικούσα Επιτροπή εντέλλεται και εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, που θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή, ώστε να εγκριθεί κατά νόμο η αναθεώρηση και συμπλήρωσή του.

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή ορίζει ως Πρόεδρο αυτής, μέχρι την κατά το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού συγκρότησή της σε σώμα, το μέλος αυτής κ.ο … του …, κάτοικο …, κάτοχο του ΔΑΤ με αριθμό …/19.. και διορίζει δικηγόρο και αντίκλητο (το μέλος αυτής) κ.α …. του …., Δικηγόρο Αθηνών, ΑΜ ΔΣ ….., προκειμένου αυτή να εκπροσωπήσει τα Ιδρυτικά Μέλη και τη Διοικούσα Επιτροπή και να καταθέσει το παρόν Καταστατικό και τα πάσης φύσης απαραίτητα έγγραφα στην αρμόδια Δικαστική Αρχή και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την καταχώρηση στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης [Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή].

Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει συνολικά δεκαπέντε (15) άρθρα, μετά από τις αναθεωρήσεις και τις τροποποιήσεις που έγιναν από τη Διοικούσα Επιτροπή κατά τα ανωτέρω, εγκρίθηκε σήμερα και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την ημερομηνία εγγραφής των τροποποιήσεων του στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης [Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή].

Το παρόν Καταστατικό διαβάστηκε από όλα τα …. (..) ιδρυτικά μέλη, τα οποία βεβαίωσαν, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και υπογράφηκε σήμερα, την …. ημέρα του μηνός …., του έτους 2023 από αυτούς, όπως ο νόμος ορίζει, με την ιδιόχειρη συμπλήρωση ειδικών για το σκοπό αυτό έντυπων δηλώσεων ιδρυτικού μέλους, ως εξής :

Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΠατρώνυμοΙδιότητα
1
2
3
100